Ruimtelijke onderbouwing bestemmingsplan (ROB)

Projectontwikkeling gaat vaak samen met het wijzigingen van een Bestemmingsplan. Soms geldt dat ook voor het verkrijgen van een bouwvergunning, bijvoorbeeld wanneer een bouwplan niet (precies) voldoet aan de bestemmingsplan bepalingen.

Om een bestemmingsplan te kunnen wijzigen of om af te wijken van een bestemmingsplan verlangt de overheid van een initiatiefnemer vaak een volledige onderbouwing van zijn plannen, vastgelegd in een Ruimtelijke Onderbouwing (ROB). In een Ruimtelijke Onderbouwing moeten planologische, milieutechnische, ecologische,  soms archeologische aspecten etc. van het voorgenomen plan worden belicht.

Bij milieu-aspecten komen aan de orde:
Zoekt u contact met TOP-Consultants?

  • geluid en geluidsbelasting
  • verkeerslawaai (hogere grenswaarde)
  • externe veiligheid (verantwoorden groepsrisico, berekenen groepsrisico en plaatsgebonden risico)
  • luchtkwaliteit (NO2 en fijnstof)
  • bodem
  • geur

Specifieke aspecten kunnen spelen m.b.t. waterbeheer en bouwen in of bij waterkeringen.

 

TOP-Consultants helpt met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing

 

                                                                        

TOP-Consultants helpt bij planontwikkeling en TOP-Consultants helpt bij Ruimtelijke Ontwikkeling.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV