Ruimtelijke ontwikkeling en Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over risico's van gevaarlijke stoffen voor de burger.
Primair probeert de overheid de burgers te beschermen tegen risico's door voldoende afstand aan te houden naar risicovolle plaatsen (risicobronnen). Anderzijds moet het mogelijk zijn om planontwikkelingen mogelijk te maken, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Hierbij speelt het aspect externe veiligheid een belangrijke rol.

Knelpunten rond planontwikkelingen

Een provinciale weg of een rijksweg, het spoor; een ondergrondse buisleiding of een specifiek bedrijf met gevaarlijke stoffen zijn allemaal risicobronnen, die aandacht vragen voor externe veiligheid. Of een planontwikkeling in de buurt van een risicobron ligt, kan in eerste instantie worden vastgesteld via de Risicokaart. De verdere risicobeoordeling vraagt om een specifieke deskundige aanpak.

Knelpunten kunnen zich voordoen bij de aanwezigheid van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (woningen, bejaardentehuizen, restaurants e.d., maar ook kantoorgebouwen met een bepaald vloeroppervlak). 

Het bepalen van het invloedsgebied van een risicobron is vastgelegd in het BEVI (Besluit externe veiligheid inrichtingen), en kan op twee manieren gebeuren:

  • ofwel via voorgeschreven risicoafstanden in het REVI (Regeling externe veiligheid inrichtingen);
  • ofwel middels het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse  QRA met rekenmethodiek Safeti-NL.

TOP-Consultants is licentiehouder van Safeti-NL, en kan voor u de QRA verzorgen.


Risico's van transportroutesZoekt u contact met TOP-Consultants?

Risico’s van transportroutes over de weg, het spoor en het water kunnen worden bepaald met de rekenmethode RBM II.

Het invloedsgebied van buisleidingen kan worden opgevraagd bij de leidingeigenaar. Voor hogedruk aardgasleidingen worden de risicoafstanden en groepsrisico bepaald met het rekenprogramma Carola.

TOP-Consultants bepaalt de risico's van transportroutes door het uitvoeren van berekeningen met het RBM II of Carola rekenprogramma.


Beheerste wijze van aanpak

Bij een risicobron horen het Plaatsgebonden Risico (PR), het Groepsrisico (GR), zelfredzaamheid, beheerbaarheid (in overleg met de Regionale Brandweer). Op basis van deze aspecten wordt het restrisico  beoordeeld en kan een verantwoording groepsrisico worden opgesteld.
Mogelijke knelpunten worden hierdoor zichtbaar, en daarmee ook oplossingen.

Creatief invulling aan deze oplossingen leidt tot een interessante planontwikkeling en toch passend blijft in het wettelijke kader.


TOP-Consultants helpt u met het oplossen van knelpunten rond Externe Veiligheid

Neem voor meer informatie contact met ons op

                                                                                          

Kijk ook op:
TOP-Consultants helpt bij planontwikkeling,
TOP-Consultants helpt bij Ruimtelijke Ontwikkeling
Gewenst veiligheidsniveau praktisch geregeld.

Klik hier voor onze portfolio.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV