Beleidsvisie EV ontwikkelen

De overheidstaak voor externe veiligheid ligt in de juiste aandacht bij planontwikkeling en wijzigingen van bestemmingsplannen.

In het kader van de wet- en regelgeving voor externe veiligheid (EV) zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de circulaire risico’s vervoer gevaarlijke stoffen of het Vuurwerkbesluit dienen risico’s van bepaalde bedrijven voor de bevolking te worden vastgesteld. Bouwen binnen de 10-6 contour voor het plaatsgebonden risico kan niet zo maar. Verantwoorden van een toename van het groepsrisico is ook niet altijd eenvoudig.

In de omgeving met opslag van gevaarlijke stoffen, wegtransport van gevaarlijke stoffen of de aanwezigheid van buisleidingen (hogedruk aardgas- of olieleidingen). Wettelijke verplichtingen vanuit het Bevi moeten worden ingepast binnen het bestaande drukke werkprogramma van Ruimtelijke Ordening. Dat kan het beste via een beleidvisie.

Duidelijk is, dat verschillende afdelingen en deskundigen binnen een gemeente en andere overheidsinstanties een taak hebben. Ruimtelijke ordening, brandweer, regionale brandweer of veiligheidsregio, afdeling  milieuvergunningen of de milieudienst en ook economische zaken hebben wettelijke taken op dit gebied.

 

TOP-Consultants helpt met het ontwikkelen van uw EV beleidsvisie

TOP-Consultants ontwikkelt samen met de gemeente een praktische en uitvoerbare beleidsvisie voor externe veiligheid (bijvoorbeeld als onderdeel van een structuurvisie) of ondersteunt de analyse van de gewenste samenwerking tussen de diverse afdelingen. Zoals: wanneer betrekt de afdeling ruimtelijke ordening de brandweer bij een ontwikkelingsproject of waar kan de noodzakelijke informatie worden verkregen?

TOP-Consultants vervult de rol van Projectmanager in projecten “beleidsvisie Externe Veiligheid” in opdracht van gemeenten, Veiligheidsregio's en Milieudiensten.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op

 

                                                                

 

Voor meer informatie: TOP-Consultants helpt bij planontwikkeling en TOP-Consultants helpt bij Ruimtelijke Ontwikkeling.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV