GHS, REACH en CLP regelgeving

Link naar de VROM GHS-HelpdeskSinds 2009 is de GHS-regeling (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) van kracht. Op 1 december 2010 werd het systeem van kracht, waarbij de individuele stoffen moeten zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt, op basis van de gevaarseigenschappen van een stof. Voor mengsels geldt deze verplichting vanaf 1 juni 2015.

De ADR regelgeving blijft onverminderd van kracht.

 

 

Etikettering van verpakkingen van gevaarlijke stoffen

Wanneer een product een "individuele stof" bevat (geen mengsels), dan moet sinds 1 december 2010 op dWMS pictogram dat komt te vervallene gebruiksverpakking, de indeling volgens de nieuwe GHS zijn aangebracht.Voor mengsels kan tot juni 2015 worden volstaan met de bekende vierkante oranje stickers met zwart pictogram. De oude WMS pictogrammen komen dus uiteindelijk te vervallen


GHS betekent dat alle stoffen opnieuw moeten worden beoordeeld op hun gevaarsaspecten. Vervolgens moeten de producten worden geëtiketteerd en moeten ook de veiligheidsbladen worden aangepast.

De R- en S-zinnen verdwijnen op termijn. Hiervoor in de plaats komen H- en P-zinnen, en een aantal EUH-zinnen. Tot slot moet van alle stoffen de Veiligheidsbladen (MSDS) worden aangepast.

 

Wat verandert voor u?

Nieuwe GHS pictogrammen

Dat hangt er vanaf of u stoffen produceert, importeert, verhandelt of gebruikt (downstream gebruikter).

Wanneer u alleen gevaarlijke stoffen gebruikt (downstream gebruiker), dan moet u minimaal de volgende zaken "op orde" hebben:  

  1. stel vast welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn binnen uw bedrijf;
  2. van alle producten, die zijn voorzien van nieuwe gevaarsetiketten (zoals hiernaast weergegeven), moet u een nieuw Veiligheidsblad / MSDS opvragen aan uw leverancier;
  3. op basis van het Veiligheidsblad / MSDS kunt u:
    • vaststellen of een gevaarsklasse van een stof is gewijzigd;
    • nagaan of nog de juiste veiligheidsmaatregelen en PBM van kracht zijn, of wellicht moeten worden aangepast; omzetten van de R- en S-zinnen naar H- en P- en EUH zinnen;
    • nagaan of gevaarlijke stoffen op de juiste wijze worden opgeslagen, en dat de opslagvoorzieningen voldoen aan het juiste beschermingsniveau;

Als u producten produceert, verhandelt, importeert of formuleert: belt of mailt u het beste even met onze GHS-Helpdesk.

                                                      

 

Kijk hier voor onze portfolio.

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV