BRZO wetgeving

Rampbestrijding chemisch bedrijfVoor bedrijven die vallen onder het BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999) geldt dat deze moeten voldoen aan extra wetgeving: de BRZO '99.

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader.

Doelstelling van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Nederland telt iets meer dan 400 BRZO locaties.

 

Let op: per 1 juni 2015 wordt de BRZO regelgeving herzien, middels het in werking treden van de SEVESO III richtlijn.

Er is sprake van een BRZO bedrijf, wanneer een drempelwaarde of sommatieregel wordt overschreden. De drempelwaarden vindt u in deel 1 en deel 2 van bijlage 1 van het BRZO. Maar let op: er kan ook  sprake zijn van een BRZO inrichting wanneer de sommatieformule een te grote waarde laten zien (deel 3, bijlage 1 BRZO).

Er zijn twee typen BRZO bedrijven: PBZO bedrijf, en VR bedrijf.

  • Bij een PBZO bedrijf wordt de lage drempelwaarde van bijlage 1, deel 1 en 2 van het BRZO overschreden. 
  • Bij een VR-bedrijf vindt een overschrijding plaats van de hoge drempelwaarde, bijlage 1 BRZO. 

 

Wat houd de BRZO regelgeving in het kort in?

Alle BRZO bedrijven moeten beschikken over een Preventie Beleid Zware Ongevallen, alsmede een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) (bij voorkeur) volgens de NTA 8620. Ook moeten zij een kwantitatieve risico analyse (QRA) uitvoeren met het rekenprogramma Safeti-NL. Ook moeten de risico's methodisch worden geïdentificeerd en beheerst.

VR-bedrijven zijn daarnaast ook verplicht om een Veiligheidsrapport BRZO op te stellen, aangevuld met een Milieu Risico Analyse (MRA), gebruikmakend van het programma Proteus III. Het veiligheidsrapport gaat uitgebreid in op de getroffen organisatorische en technische maatregelen ter voorkoming of bepekring van de externe veiligheidsrisico's voor de omgeving. Dit wordt elke 5 jaar geactualiseerd.

Middels het uitvoeren van een risicoanalyse of veiligheidsstudie wordt inzichtelijk gemaakt wat de grootste risico’s van de bedrijfsactiviteiten zijn, welke effectieve preventieve en repressieve maatregelen zijn getroffen, en welke acceptabele “rest-risico’s” overblijven.

 

Heeft u vragen over de BRZO / SEVESO III wetgeving?

TOP-Consultants is specialist in het ondersteunen van BRZO bedrijven, zowel in de omgang met deze regelgeving als het structureren van veiligheidsmanagement. Maar ook vormen wij de "kritische massa" richting overheden, en lossen wij complexe problemen op. Onze adviezen zijn er steeds op gericht dat bedrijven zo eenvoudig en pragmatisch mogelijk aan de regelgeving kunnen voldoen. 

Met betrekking tot de implicaties rond de nieuwe SEVESO III regelgeving kunnen wij een quickscan voor u uitvoeren, waarin de gevolgen kort en bondig worden gerapporteerd.

 

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

 

                                                      

Kijk hier voor onze portfolio, of hier voor onze referentielijst mbt BRZO projecten.

 

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV