Arbeidsveiligheid en de risico inventarisatie (RI&E)

Elke werkgever is verplicht om de veiligheidsrisico’s van het werk te kennen en in kaart te hebben. De werkgever dient de veiligheid van zijn personeel en ingehuurde werkkrachten te garanderen. Daartoe zijn er een aantal maatregelen verplicht:

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Raakt een medewerker serieus gewond, dan komt de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) over de vloer. Zij zullen zich in eerste instantie richten op de aanwezigheid van een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RIE of RI&E). Wanneer een actuele RI&E ontbreekt, dan betekent dit een serieus probleem.

TOP-Consultants voert dergelijke Risico Inventarisaties en Evaluaties uit en stelt het bijbehorende praktische en werkbare Plan van Aanpak op. Wij adviseren hoe situaties veiliger, handiger en slimmer kunnen. In samenspraak zorgen wij ervoor dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Onze aanpak is primair gericht op het in beeld brengen van de belangrijke arbeidsrisico’s, en om oplossingen aan te dragen. Maar de RI&E kan ook een gericht veiligheidsmanagement op gang brengen. Aandacht is vereist voor:

 • Een veilige, gezonde werkplek
 • Informeren van het personeel
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bedrijfshulpverlening (BHV) voldoende georganiseerd
 • Communicatie over veilig werken

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hij of zij moet kennis hebben van de risico’s binnen het bedrijf. In veel organisaties zal de reeds bestaande arbocoördinator de rol vervullen van de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijk vastgelegde taken:

 1. Het (mede) opstellen en (doen) uitvoeren van de RI&E;
 2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over te nemen te maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 3. Het (mede) uitvoeren van de maatregelen als bedoeld onder 2.

Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening

In geval van een noodsituatie of een calamiteit is snel ingrijpen noodzakelijk. Bij brand wilt u dat het personeel z.s.m. veilig buiten komt. Door snel te reageren kunt u de schade voor uw personeel en mogelijk ook voor het bedrijf zo klein mogelijk houden. Per bedrijf vraagt dat om maatwerk.

De wetgever vraagt dat u de wijze van ontruimen duidelijk heeft vastgelegd en zichtbaar voor iedereen. En dient u minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening te houden.

Een noodplan geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat te doen bij?
 • Wie doet wat?
 • Hoe en waar bereik ik hulp?
 • En hoe snel?

Termen als bedrijfsnoodplan, calamiteitenplan en ontruimingsplan worden vaak door elkaar gebruikt. Er bestaan handige definities. TOP-Consultants opteert voor een praktische benadering.

Calamiteiten zijn zeer divers, van brand tot ongevallen met machines of inbraken. Om de gevolgen van calamiteiten te beheersen en te minimaliseren, adviseren wij een gecombineerd bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan.

TOP-Consultants stelt noodplannen op, pleegt onderhoud, begeleidt oefeningen en analyseert de verbeterpunten. In de noodplannen is ook de bedrijfshulpverlening gedefinieerd en georganiseerd.

De BHV-organisatie moet snel en effectief kunnen ingrijpen. Elke BHV-er moet de juiste kennis en ervaring hebben, en over de juiste middelen kunnen beschikken om adequaat te kunnen handelen.

TOP-Consultants adviseert over de opzet en inrichting van een passende BHV-organisatie.

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Niemand wil ziek worden door zijn werk. Bedrijven zijn daarom verplicht om te onderzoeken in welke mate medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Het betreft het in kaart brengen van de risico´s en het vaststellen welke effectieve maatregelen moeten worden getroffen ter beperking danwel voorkoming van de blootstelling.

 

 

Stapsgewijze aanpak

Stap 1: quickscan / rekentool

Op basis van de aard, mate en duur van de blootstelling wordt met een rekentool vastgesteld of bepaalde (grens)waarden worden overschreden en of afdoende maatregelen zijn getroffen.

Stap 2: fysiek blootstellingsonderzoek

Wanneer de resultaten van stap 1 daartoe aanleiding geven, kan als vervolgstap een fysiek blootstellingsonderzoek worden uitgevoerd. Er wordt dan met meetapparatuur vastgesteld hoe hoog de blootstelling feitelijk is. Voor uitvoering van deze stap wordt samengewerkt met zorgvuldig geselecteerde meetbureaus.

Neem voor het beoordelen van blootstelling gevaarlijke stoffen contact met ons op.

 • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

  Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.