BEVI, Besluit externe veiligheid inrichtingen

In het BEVI, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, is geregeld dat de risico’s en effecten van een bedrijf, waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, moeten voldoen aan veiligheidsnormen en richtwaarden. De bedoeling is om voldoende afstand te houden of te creëren tussen de gevaarsobjecten en burgers / kwetsbare objecten.
Kernwoorden hierbij zijn het Plaatsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR). In een aantal gevallen moet een QRA (kwantitatieve risico analyse) worden opgesteld.

Wanneer is sprake van een BEVI-bedrijf?

Het BEVI is van toepassing op de volgende bedrijven:

  •  Bedrijven die vallen onder de werking van Seveso richtlijnen;
  •  LPG tankstations;
  •  Bedrijven met opslag propaan in tanks (propaantank) met een opslagvolume van meer dan 13 m3 propaan;
  •  Bedrijven waar in een opslagvoorziening meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen (richtlijn PGS 15);
  •  Bedrijven met een grote ammoniakkoelinstallatie (meer dan 1500 kg ammoniak);
  •  Stuwadoorsbedrijven waar gevaarlijke stoffen als onderdeel van het vervoersproces worden opgeslagen (tijdelijke nederlegging, groupage).

In het REVI, de Regeling externe veiligheid inrichtingen, zijn veiligheidsafstanden opgenomen met betrekking tot het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). In een aantal gevallen moeten de PR en GR worden berekend met het rekenprogramma Safeti_nl.

Ontwikkelingen in de nabijheid van BEVI bedrijven

Wanneer sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid (invloedssfeer) van BEVI-bedrijven, bijvoorbeeld een LPG tankstation, dan moet een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor de veiligheid van de omgeving. In dat geval wordt het groepsrisico berekend en verantwoord. Een groepsrisicoberekening wordt ook gemaakt voor ontwikkelingen nabij een spoorweg of een openbare weg waarover gevaarlijke stoffen mogen worden getransporteerd.

Dienstverlening TOP-Consultants

TOP-Consultants heeft uitgebreide kennis en ervaring met de BEVI wetgeving. Wij helpen BEVI bedrijven verstandig omgaan met de regelgeving, maar ook helpen wij initiatiefnemers die een ontwikkeling willen starten in de nabijheid van BEVI bedrijven. Ons advies is gericht op een doelgerichte en pragmatischebenadering van deze complexe regelgeving.

 Kijk hier voor onze portfolio, of voor onze uitgebreide referentielijst Externe Veiligheids projecten.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.