BRZO en de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt op 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking, bedoeld als bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier AMvB’s:

  1. Omgevingsbesluit
  2. Besluit kwaliteit leefomgeving
  3. Besluit activiteiten leefomgeving
  4. Besluit bouwwerken leefomgeving

Inmiddels worden de gevolgen voor Brzo-bedrijven duidelijker. Een aantal daarvan lichten we hieronder uit.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de term BRZO in SEVSO. We maken dan onderscheid in een hogedrempel en lagedrempel SEVESO inrichting (ipv BRZO inrichting).

Wat niet verandert voor BRZO bedrijven is het moeten voldoen aan de Europese SEVESO III richtlijn. Die is en blijft gewoon van kracht.

Het Brzo 2015 komt terug in verschillende AMvB’s:

  • Procedures, coördinatie, toezicht en handhaving vinden we in het Omgevingsbesluit.
  • De BRZO inhoud staat vooral in het Besluit activiteiten leefomgeving (vooral paragraaf 4.2).
  • De aanwijzing van domino-inrichtingen, de risicokaart en de veiligheidsafstanden in het omgevingsplan krijgen een plaats in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Van inrichting naar milieubelastende activiteit

De Omgevingswet legt de focus op ‘milieubelastende activiteiten’ en niet op ‘de inrichting’. Vanwege de Europeesrechtelijke basis van het Brzo heeft het begrip ‘milieubelastende activiteit’ voor een Brzo-bedrijf in de praktijk dezelfde betekenis als het huidige inrichtingenbegrip. Daarom pakt deze wijziging voor Brzo-bedrijven per saldo neutraal uit.

Volledige vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten

De wetgever ziet Brzo-bedrijven als ‘complex bedrijf’. Dit heeft tot gevolg dat een Brzo-bedrijf volledig vergunningplichtig is voor milieubelastende activiteiten. En dus ook, in tegenstelling tot andere bedrijven straks en de huidige situatie nu, dat er vrijwel geen algemene rijksregels van toepassing zijn. De milieuregels worden volledig in de vergunning opgenomen.

Een ander gevolg van ‘complex’ zijn is dat er sprake is van één bevoegd gezag: gedeputeerde staten. Voor Brzo-bedrijven was dit al het geval. Uitgezonderd hiervan, ook in het nieuwe stelsel, is de lozing op het oppervlaktewater. Die wordt nog steeds gereguleerd door de waterkwaliteitsbeheerder.

Twee procedures voor milieubelastende activiteiten blijven

In het huidige Omgevingsrecht kennen we twee vergunningprocedures voor milieubelastende activiteiten, een reguliere en een uitgebreide. Ook in de Omgevingswet is dat het geval. Maar hier is wel iets nieuws onder de zon: de reguliere procedure resulteert niet meer in een ‘milieuneutrale omgevingsvergunning’, maar in een vergunning bij ‘niet-belangrijke wijzigingen’ – een begrip uit de Richtlijn Industriële Emissies (verwijst naar een andere website) (RIE).

Financiële zekerheidsstelling

Naar aanleiding van een aantal incidenten die de leefomgeving en de staat veel schade hebben opgeleverd, bestaat de mogelijkheid om in de vergunningvoorschriften een financiële zekerheidsstelling op te nemen. Deze waarborg is een sterke motivatie voor bedrijven om zich aan de vergunning te houden, en dient bij eventuele schade als een soort verzekering

Externe veiligheid Nico Kuipers (1)

Direct advies rond BRZO en de Omgevingswet?
Bel onze expert Nico Kuiper:
06 21 27 28 88
  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.