BRZO / Externe Veiligheid

Externe veiligheid is een lastig onderwerp voor BRZO en BEVI bedrijven, maar ook wanneer bedrijfsontwikkelingen plaatsvinden in de buurt van Externe Veiligheidsbronnen.

U kunt bij ons terecht voor de volgende praktische ondersteuning:

Bedrijven die vallen onder het BRZO of BEVI moeten voldoen aan externe veiligheidsregelgeving. BRZO bedrijven zijn verplicht om naast de milieuvergunning tevens te voldoen aan eisen uit de BRZO regelgeving. TOP-Consultants biedt de juiste en praktische hulp aan bedrijven rond complexe vraagstukken op het gebied van Externe Veiligheid en BRZO.

Bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen in de directe omgeving van risicobronnen kunnen wij bepalen of de uitbreidingsplannen toelaatbaar zijn, middels het uitvoeren van een groepsrisicoberekening.

Risico-identificatie en veiligheidsstudie

De risico’s binnen een BRZO bedrijf moeten systematisch worden geïdentificeerd en beoordeeld. Dit is bepaald in VBS element II. Bedrijven worstelen met het begrip “systematische risico-identificatie” van de risico’s. Het gevolg is dat ze tegen overtredingen aanlopen.

TOP-Consultants helpt u met een systematische risico-identificatie. Middels het uitvoeren van een risicoanalyse of veiligheidsstudie wordt inzichtelijk gemaakt wat de grootste risico’s van de bedrijfsactiviteiten zijn, welke effectieve preventieve en repressieve maatregelen zijn getroffen, en welke acceptabele
“rest-risico’s” overblijven.

BRZO en overstromingsrisico

BRZO bedrijven moeten inzicht verschaffen in de overstromingsrisico’s die bestaan vanuit de omgeving. De basis is neergelegd in artikel 13 van het RRZO-2015.

Concreet moeten BRZO bedrijven een inschatting maken van de kans en de omvang van de effecten van een mogelijke overstroming van de locatie. Ook moeten maatregelen zijn beschreven ter beperking van mogelijk overstromingsgevaar.

De volgende aanpak wordt aanbevolen:

  1. Inzicht verschaffen in de kans op een overstroming van de BRZO locatie
  2. Wijze waarop een bedrijf gealarmeerd wordt bij een dreigende overstroming
  3. Bepalen mogelijke gevolgen in geval van een overstroming van de locatie
  4. Aangeven welke maatregelen ter beperking van de gevolgen zijn getroffen.

Preventiebeleid – PBZO document

Het PBZO document bevat een door de directie ondertekende beleidsverklaring waarin de beginselen en hoofddoelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen zijn verwoord (en waarop het bedrijf kan worden aangesproken).

Het PBZO document is de “kapstok” van het totale veiligheidsmanagementsysteem. Er moet een regelkring herkenbaar zijn waarin het risico, het beleid, het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en de getroffen maatregelen duidelijk met elkaar samenhangen. TOP-Consultants kan u helpen met het opstellen van het PBZO document.

Het PBZO document omvat:

  • De risicomatrix
  • De wijze van systematische risico-identificatie
  • Naleving van wet- en regelgeving
shutterstock_69660862

Veiligheidsbeheerssysteem VBS

BRZO bedrijven moeten beschikken over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS), gericht op het voorkomen en beheersen van veiligheidsrisico’s. Het VBS is standaard opgebouwd rond 7 elementen.

TOP-Consultants helpt u op een zeer pragmatische wijze het bestaande VBS aan te passen of te vereenvoudigen en efficiënter te maken. Middels het uitvoeren van een GAP-analyse krijgt u goed inzicht wat en op welke wijze u het VBS veel beter kunt laten aansluiten op uw huidige bedrijfsactiviteiten, en waarbij wij ook gelijk kijken naar de hieraan gestelde wettelijk eisen.

Uitvoeren QRA / Groepsrisicoberekening

In een aantal gevallen moet een QRA (Kwantitatieve Risico Analyse) worden uitgevoerd. Dat geldt voor de meeste BRZO bedrijven, en voor een aantal BEVI inrichtingen. Een QRA geeft inzicht in de externe veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten. Het gaat dan om het bepalen van het invloedsgebied en de Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsrisico (GR)-contouren.

TOP-Consultants voert dagelijks QRA’s uit met de rekenpakketten Safeti-NL, RBM II en Carola.

Soms kan het nodig zijn om alleen een groepsrisicoberekening uit te voeren, bijvoorbeeld bij het wijzigen van een bestemmingsplan, of als gevolg van een nieuwe activiteit die in de nabijheid van een BRZO of BEVI inrichting is gelegen.

Milieu risico analyse met Proteus

De Milieu Risico Analyse (MRA) richt zich specifiek op de milieueffecten van ongewenste lozingen van waterbezwaarlijke stoffen op het oppervlaktewater. Een MRA wordt in een aantal voorgeschreven stappen uitgevoerd. Om de risico’s voor ongewenste lozingen te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma Proteus. Hier worden ook de noodzakelijke maatregelen bepaald.

TOP-Consultants helpt u met het uitvoeren van de Milieu risico analyse. Ook zijn wij uw gesprekspartner richting overheden, en lossen wij knelpunten op.

Opstellen Veiligheidsrapport VR

De BRZO Hogedrempelinrichtingen moeten over een goedgekeurd Veiligheidsrapport (VR) beschikken. In het VR zijn alle technische en organisatorische aspecten opgenomen, en maatregelen beschreven ten aanzien van het voorkomen en beheersen van de veiligheidsrisico’s.

Voor het aanvragen van een milieuvergunning kan volstaan worden met een zogenaamd “gesterd-VR”. Dit is een beperkt VR. Uiteindelijk zal een compleet VR moeten worden opgesteld, dat elke 5 jaar moet worden geactualiseerd. TOP-Consultants helpt met het opstellen van uw Veiligheidsrapport.

Aanwijzing bedrijfsbrandweer

Een aantal BRZO bedrijven moeten beschikken over een bedrijfsbrandweer. Hiervoor moet de procedure “Aanwijzing bedrijfsbrandweer” worden gevolgd. Deze is vastgelegd in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 7.2 van het Besluit veiligheidsregio’s. In principe moeten alle BRZO bedrijven beschikken over een rapport Aanwijzing Bedrijfsbrandweer, waarin is bepaald of wel of geen bedrijfsbrandweer noodzakelijk is.

De “aanwijzing bedrijfsbrandweer” kan ook gelden voor een aantal bedrijven die vallen onder de ARIE-regeling (ARIE plichtige bedrijven).

TOP-Consultants helpt u met het opstellen van het rapport Aanwijzing bedrijfsbrandweer.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.