atex_153

Externe Veiligheid in de Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet worden ingevoerd. Hierin worden een flink aantal wetten samengevoegd tot één wet. In deze wet zijn ook de regels ten aanzien van Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid geïntegreerd. Wat zijn belangrijke wijzigingen?

Brzo wordt Seveso

In de Omgevingswet is de term Brzo vervangen door Seveso.

Dat betekent dat het Brzo (Besluit Risico’s Zware Ongevallen), het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen), en het BEVB (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen)  komen te vervallen.

Vier Uitvoeringsbesluiten

De Omgevingswet vindt uitvoering onder 4 AmvB’s, te weten:

  • Ob : Omgevingsbesluit
  • Bal : Besluit activiteiten leefomgeving
  • Bkl : Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Bbl : Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Bal geeft aan of een inrichting vergunningplichtig is. Tevens zijn hierin de criteria vastgelegd of een inrichting onder de Seveso-richtlijn valt en wat de inrichting moet regelen om aan deze richtlijn te kunnen voldoen, zoals de kennisgeving, het preventiebeleid, veiligheidsmanagementsysteem, QRA en, indien van toepassing, het veiligheidsrapport.

Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan

De term Bestemmingsplan wordt vervangen door Omgevingsplan. Als het gaat om de ruimtelijke ordening regels rondom externe veiligheid (zoals nu geregeld in het Bevi/Revi), zal dat in het Bkl worden geregeld.


Nieuw: zeer kwetsbare objecten

Nieuw in het Bkl is de categorie ‘zeer kwetsbare objecten’, naast kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.  Zeer kwetsbare objecten zijn de huidige kwetsbare objecten met niet-zelfredzame personen.

Groepsrisico wordt Aandachtsgebied

De voor externe veiligheid meest opvallende wijziging is het vervallen van het groepsrisico (GR). Het groepsrisico wordt vervangen door een drietal aandachtsgebieden, te weten:

  • Brandaandachtsgebied
  • Explosieaandachtsgebied
  • Gifwolkaandachtsgebied

De aandachtsgebieden zijn feitelijk effectafstanden van worst-case scenario’s die binnen een inrichting kunnen plaatsvinden, ongeacht de kans op deze scenario’s.

Het Bkl schrijft voor inrichtingen met bepaalde activiteiten vaste afstanden voor (vergelijk: de categoriale BEVI inrichtingen). Voor inrichtingen met andere, in het besluit vastgelegde, activiteiten dienen deze afstanden berekend te worden. De bepalingen van deze risicogebieden, naast het plaatsgebonden risico, worden in zowel omgevingsvergunningstrajecten, als het Omgevingsplan toegepast, om te bepalen of een Ruimtelijke Ordening situatie wel of niet toegestaan kan worden.

Voor het berekenen van de aandachtsgebieden heeft het RIVM een Handboek Omgevingsveiligheid samengesteld. Hierin staan de landelijk geldende rekenvoorschriften voor het bepalen van deze afstanden in een QRA. De Handleiding risicoberekeningen Bevi (HARI) zal binnen het nieuwe wettelijke kader worden geplaatst. Dit geldt ook voor het voorgeschreven rekenprogramma: Safeti-NL versie 8.1.

De veranderde bepaling van de veiligheidsafstanden middels te berekenen brand-, explosie-, en gifwolkaandachtsgebieden kunnen grote gevolgen hebben voor inrichtingen in de buurt van RO- knelpunten. De aandachtsgebieden zouden in bepaalde gevallen ongunstiger kunnen uitvallen dan een PR-contour in een huidige QRA.

 

 

TOP-Consultants beschikt over de kennis en ervaring, alsmede de tools (zoals Safeti-NL 8.1) om, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, de afstanden van de aandachtsgebieden voor een inrichting reeds te kunnen bepalen en hiermee inzicht te verschaffen in mogelijke ruimtelijke ordening knelpunten.

Kijk voor meer informatie ook op onze website: www.seveso.nl