Luchtkwaliteitsonderzoek

Onderzoeken, toetsen of berekenen?

In een aantal gevallen kan de overheid u verplichten om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een vergunningaanvraag of bij het wijzigen van een bestemmingsplan, waarvoor een Ruimtelijke Onderbouwing moet worden opgesteld.

Voor het kunnen toetsen en beoordelen van de luchtkwaliteit is het nodig dat er voldoende inzicht is in de emissie en de hiermee samenhangende luchtkwaliteit.

Zo zal een vergunningaanvraag voldoende gegevens moeten bevatten over de emissiebronnen en de emissiehoeveelheden. De aanvraag moet hierop worden getoetst. De goede werking van de emissiebeperkende voorzieningen zal onder meer via emissie-eisen, vastgelegd in de vergunningvoorschriften, moeten worden verzekerd.

Bij het wijzigen van een bestemming is het van belang om inzicht te hebben in de plaatselijke luchtkwaliteit. Het gaat dan met name om het verschaffen van inzicht in de concentraties fijn stof (PM10) en stikstofoxide (NOx).

 

Het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek

Bij het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek wordt een kwantitatief inzicht gegeven in de emissies naar de lucht alsmede de heersende luchtkwaliteit.

Het berekenen van industriele emissies in het kader van een vergunningaanvraag, wordt gedaan aan de hand van het rekenprogramma ISL 3a of met CAR II, waarbij de luchtkwaliteit wordt getoetst aan wettelijke vastgestelde grenswaarden. In meer complexer situaties wordt het programma GeoStacks gebruikt.

Voor het wijzigen van een bestemmingsplan wordt getoetst in welke mate de plannen een verslechtering geven van de heersende situatie, en of dit past binnen het wettelijk vastgestelde begrip “NIBM” (niet in betekenende mate). Wanneer dit het geval is, is een uitgebreid onderzoek naar de luchtkwaliteit niet noodzakelijk.

TOP-Consultants helpt u met uw vragen op het gebied van luchtkwaliteit:

  • Het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van een vergunningaanvraag Wet milieubeheer;
  • Het uitvoeren van een toetsing NIBM (niet in betekenende mate) in verband met een voorgenomen bestemmingsplanwijziging;
  • Het opstellen van de Ruimtelijke Onderbouwing, onderdeel Luchtkwaliteit in verband met het wijzigen van een bestemmingsplan;
  • Advies over maatregelen waarmee aan de normen voor luchtkwaliteit kan worden voldaan;
  • Het leveren van ondersteuning bij het maken van keuzes in planvormingsprocessen in relatie tot de luchtkwaliteit;
  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.