Litium batterijen

Opslag Lithium-ion energiedragers

Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin Lithium-ion batterijen, zoals in telefoons, laptops en e-bikes, maar ook in auto’s. Lithium-ion branden zijn niet te blussen. en de enige maatregel hiertegen is koeling. Ook komen bij een brand giftige stoffen vrij. Het is dus van belang dat de (producten met) Lithium-ion batterijen op een veilige manier worden opgeslagen.

PGS 37

De opslag van Lithium-ion energiedragers valt niet onder de PGS 15 richtlijn. Op dit moment zijn twee nieuwe PGS-richtlijnen in ontwikkeling voor de veilige opslag van Lithium-ion batterijen.
– De PGS 37-1 is in concept gepubliceerd en heeft betrekking op de veiligheid in Energie Opslag Systemen (EOS).
– De PGS 37-2 is in de afrondende fase voor de concept-publicatie en gaat over de bedrijfsmatige opslag van grote hoeveelheden Lithium-ion accu’s en batterijen.

Circulaire risicobeheersing Lithium-ion energiedragers

Op 1 juli 2020 is de Circulaire risicobeheersing Lithium-ion energiedragers gepubliceerd. Dit is een leidraad die het bevoegd gezag kan hanteren. Vanwege de moeilijke bestrijdbaarheid van een brand met lithium-ion energiedragers ligt de nadruk op maatregelen in de preventieve sfeer en voorbereiding op een incident, zodat een incident beperkt blijft of gemakkelijker te bestrijden is.

Huidige wetgeving

Lithium-ion batterijen zijn een gevaarlijke stof (ADR-klasse 9) en opslag daarvan valt onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling als er geen vergunningplicht geldt. Voor de opslag tot 10.000 kg Lithium-ion batterijen zijn er op dit moment nog geen eisen in het Activiteitenbesluit en -regeling beschikbaar. Het bevoegd gezag kan op basis van zorgplicht maatregelen voorschrijven.
Voor de (tijdelijke) opslag van meer dan 10.000 kg is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing en moet het bevoegd gezag voorschriften aan een vergunning verbinden.

Heeft u vragen over de opslag van Li-ion energiedragers?

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst over de opslag van Lithium-ion batterijen en accu’s, dan kunt u altijd contact opnemen met Yvonne Jansen yjansen@top-consultants.nl, telefoon 088 – 44-2910.