PGS 38 multi-energie station

PGS 38: de risico’s van een multi-energie station beheersen

Vanwege de energietransitie komen er in Nederland steeds meer multi-energie stations (MES). Dit zijn tankstations waar verschillende soorten brandstof kunnen worden getankt zoals LNG, CNG, waterstof, LPG, benzine en waar laadpunten zijn voor elektrische auto’s (EV’s).

Voor de verschillende brandstoffen afzonderlijk is er regelgeving en zijn er richtlijnen, maar voor de combinatie van brandstoffen – zoals bij MES-stations – zijn er nog vragen over de veiligheid. Onlangs is de concept PGS 38-richtlijn gepubliceerd waarop belanghebbenden feedback vanuit de praktijk kunnen geven voordat de richtlijn definitief wordt gepubliceerd.

Interne en externe afstanden voor multi-energie stations

De Nederlandse overheid werkt eraan om meer duurzame energie te gebruiken. Het is onder andere de bedoeling dat auto’s en vrachtwagens steeds meer op waterstof, aardgas en elektriciteit gaan rijden. De komende jaren worden tankstations ingericht voor deze energiebronnen, naast benzine, diesel en LPG. Er gelden nu regels om ervoor te zorgen dat brandstof veilig wordt aangevoerd naar (en opgeslagen op) het tankstation.

De regels gaan over de afstanden binnen en buiten de tankstations: binnen de tankstations moet er voldoende afstand zijn tussen de installaties voor verschillende soorten brandstof. Dit voorkomt een kettingreactie bij een ongeluk. Buiten de tankstations moet de afstand tussen het tankstation en omliggende woningen in de omgeving groot en veilig genoeg zijn.

Onderzoek door het RIVM

Het RIVM heeft beoordeeld welke interne veiligheidsafstanden bij een multi-energie tankstation kunnen worden toegepast. Vervolgens heeft het RIVM onderzocht wat de risico- en effectafstanden zijn voor multi-energie stations, en in hoeverre het totale risico van een multi-energie tankstation groter is dan het risico van de afzonderlijke brandstofinstallaties.

Conclusies & aanbevelingen

In het onderzoek (referentie: “Interne en externe afstanden voor multi-fuel tankstations”, RIVM 2021, hier te raadplegen) is bekeken wat de risico- en effectafstanden zijn voor multi-energie stations, en in hoeverre het risico van een multi-energie stations groter is dan het risico van de afzonderlijke brandstofinstallaties. Daarnaast is onderzocht welke interne veiligheidsafstanden toegepast kunnen worden. Het onderzoek leidt tot o.a. de volgende conclusies en aanbevelingen:

  1. Voor multi-energie stations kunnen dezelfde interne veiligheidsafstanden gehanteerd worden als de afstanden die de PGS-richtlijnen reeds voorschrijven voor de afzonderlijke brandstofinstallaties waaruit een multi-energie stations is samengesteld.
  2. De effectafstanden variëren per type brandstof, waarbij de grootste effectafstand wordt veroorzaakt door de scenario’s waarbij de tankauto faalt.
  1. Bepalend voor eventuele interne domino-effectafstanden (escalatie) zijn scenario’s met een lagere kans (10-7 – 10-5/jaar), zoals die op kunnen treden tijdens verlading. De interne veiligheidsafstanden in de PGS-richtlijnen zijn gebaseerd op scenario’s, zoals lekkage, slangbreuk ed. (hogere kans scenario’s).
  1. Het plaatsgebonden risico 10-6/jaar voor een MFT wordt bepaald alle binnen de inrichting aanwezige risicobronnen. Doorzet, verlading van de brandstoffen, is bepalend voor het plaatsgebonden risico. Bij gelijke doorzet in m3 per jaar van benzine, waterstof, LPG en LNG, is LPG dominant. Bij de ‘optimistische variant’, waarbij met name veel LNG wordt doorgezet, is deze brandstof dominant in het risico.

Heeft u vragen omtrent opslag, vervoer en gebruik van gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op. TOP-Consultants kan ondersteunen bij de uitvoering van QRA berekeningen (kwantitatieve risicoanalyses) of effectberekeningen.

Wat is een PGS-richtlijn?

Een PGS-richtlijn is een document over activiteiten met gevaarlijke stoffen. In de PGS-richtlijn staan de belangrijkste risico’s van die activiteiten voor de veiligheid en gezondheid. Ook staan in een PGS-richtlijn de mogelijke gevolgen van die risico’s voor het bestrijden van een ramp. Om de risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken zijn doelen geformuleerd. Aan deze doelen zijn maatregelen gekoppeld.

PGS 38 de risico’s van een multi-energie station beheersen