Ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid

Externe veiligheid is een ingewikkeld werkveld. Primair dient de overheid de burgers te beschermen tegen risico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt in eerste instantie door voldoende afstand aan te houden tussen de risicobron en de burger. Risicobronnen zijn bijvoorbeeld Seveso / Brzo bedrijven. Anderzijds moet het in een dichtbevolkt land als Nederland mogelijk zijn om (bestemmingsplan)ontwikkelingen mogelijk te maken, waarbij gevaarlijke stoffen of processen zijn betrokken. Hierbij speelt het aspect externe veiligheid een belangrijke rol.

 

Knelpunten rond planontwikkelingen

Het beschermen van burgers wordt geregeld door eisen te stellen aan risico’s rondom zg. kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Denk aan woningen, ziekenhuizen, scholen etc.

De overheid dient wettelijk het te dicht op woningen realiseren van risicovolle activiteiten te vermijden. Anderzijds dient de overheid ook het realiseren van bijv. woongebieden te dicht op bestaande risicovolle industrie te vermijden of de veiligheid te garanderen door de nodige randvoorwaarden vast te stellen.

Via regels m.b.t. externe veiligheid wordt de noodzakelijke afstand bepaald tussen een risicobron en een kwetsbaar object, bijv. een te ontwikkelen woongebied.

In het BEVI (het: Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) is vastgelegd hoe de invloed van een plangebied moet worden vastgesteld. Het BEVI (en Brzo) wordt straks opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.  Een van de methodes is het uitvoeren van een QRA groepsrisicoberekening met het programma Safeti-NL Voor het bepalen van risico’s langs transportroutes wordt gerekend met het programma RBM II.

Na het vaststellen van het groepsrisico kan door de overheden een Verantwoording Groepsrisico worden opgesteld.

 

TOP-Consultants: een beheerste en deskundige wijze van aanpak

Wij voeren al jaren groepsrisicoberekeningen uit met de rekenprogramma’s Safeti-NL, RBM II en Carola. Wanneer knelpunten worden geconstateerd helpen wij u op een praktische manier deze op te lossen.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.