Stikstof natura 2000 gebied

Stikstofuitstoot en Natura 2000 gebieden. Hoe nu verder met de PAS?

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onverbindend verklaard. Het PAS regelt sinds 2015 de ruimte voor de uitstoot van stikstof nabij Natura 2000-gebieden. De uitspraak van de Raad van State kan gevolgen hebben voor bedrijven die een Omgevingsvergunning willen aanvragen. Wanneer er bedrijfsactiviteiten zijn die stikstof uitstoten (bijvoorbeeld uitstoot van vrachtwagens) en dit leidt tot stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden, dan speelt ook de Wet natuurbescherming een rol.
Zolang de toename van de stikstofdepositie binnen een Natura 2000-gebied binnen de grenswaarde bleef, was geen vergunning op grond van deze wet noodzakelijk.
Maar doordat het PAS niet meer geldt, vallen alle activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken nu echter wél onder de vergunningplicht.

Dit betekent dat voor deze activiteiten in elk geval een onderzoek naar de stikstofdepositie moet worden uitgevoerd. Het berekenen van de stikstofdepositie gebeurt met de AERIUS Calculator, die recent is aangepast.

Wij kunnen de berekening voor u verzorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op.