TOP-Consultants externe veiligheid

Wijziging Arbowet sinds 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking. De belangrijkste wijzigingen hebben met name betrekking op de rol en taken van de bedrijfsarts. Daarnaast krijgt de preventiemedewerker als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleningen.

Welke zaken zijn voor u als werkgever van belang?

  • Zorg dat u een basiscontract heeft met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, waarin vermeldt staat welke ondersteuning wordt verleend en op welke manier;
  • Zorg voor een actuele RIE met Plan van Aanpak, waarbij aandacht is voor reductie van ARBO gerelateerde risico’s;
  • Zorg er voor dat een Preventiemedewerker is aangewezen die samenwerkt met arbodienstverleners, en zorgt voor adequate informatie van de OR of Personeelsvertegen-woordiging;
  • Werknemers kunnen terecht bij de bedrijfs-arts bij werkgerelateerde gezondheidskundige klachten. De werkgever hoeft hiervan niet op de hoogte te zijn;
  • De werknemer heeft het recht op een second opinion. De bedrijfsarts mag dit niet weigeren (op straffe van een boete).

Bedrijven moeten binnen een jaar voldoen aan de nieuwe eisen uit de Arbowet.

Voor alle inhoudelijke vragen over de RIE en andere ARBO vragen kunt u bij ons terecht.