Veiligheid gevaarlijke stoffen opslag

Zeer Zorgwekkende stoffen en CMR stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Wie werkt met gevaarlijke stoffen heeft de term ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ (ZZS) misschien al eens voorbij horen komen. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld slecht afbreekbaar zijn in het milieu, of giftige/bio-accu­mu­le­rende eigenschappen hebben. Ook CMR stoffen staan op deze lijst (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch). Bedrijven die werken met deze stoffen zijn verplicht te voorkomen dan wel beperken dat deze in de leefomgeving belanden. Op de website van het RIVM staat een lijst met stoffen die als ZZS zijn aangemerkt. Deze lijst wordt minimaal twee keer per jaar bijgewerkt.

Herkennen van CMR-stoffen

Bedrijven die werken met CMR-stoffen dienen te beschikken over actuele veiligheidsbladen van deze stoffen. Maar, hoe herken je een CMR-stof, want niet alle CMR stoffen zijn ADR geklasseerd. Een eerste aanwijzing voor een mogelijke CMR stof is de aanwezigheid van het ‘Radiant man’ pictogram op de verpakking van een product.

Maar let op: niet alle producten met het Radiant man pictogram zijn CMR producten. Ook verdacht-CMR producten hebben dit pictogram op hun verpakking staan, maar dit zijn formeel geen CMR stoffen. Om te onderkennen of een product daadwerkelijk een CMR stof bevat moet gekeken worden naar de H-zinnen die van toepassing zijn voor het product. De H-zinnen staan vermeldt op de verpakking van een product (en het bijbehorende veiligheidsblad). CMR-stoffen beschikken over een van de volgende de H-zinnen H340 (mutageen), H350 (carcinogeen) en/of H360 (reprotoxisch). Stoffen die ervan worden verdacht CMR te zijn, zijn te herkennen aan de H-zinnen H341, H351, H361 en H362. Maar dit zijn dus formeel géén CMR stoffen.

Radiant man

radiant man logo